Thông báo thu tiền BHYT bắt buộc của sinh viên

Để đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Kể từ ngày 01/01/2010 học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế. Ban Giám hiệu trường Đại học Thuỷ lợi thông báo:

- Yêu cầu 100% sinh viên trong trường tham gia Bảo hiểm y tế;

- Thời gian nộp tiền mua BHYT từ: 20/10/2017 đến  14/11/2017

Chi tiết: tại đây