Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2017 – 2018)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2017 – 2018) cho sinh viên hệ chính quy (K56 ĐH khối kinh tế; K55ĐH, K56CĐ, K57LT và các khoá trước) và hệ VLVH (K47 và các khóa trước tại Hà Nội)

Nội dung thông báo: tại đây