Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy, học kỳ I, năm học 2019-2020

Kết quả phân loại rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 là một trong những tiêu chuẩn để xét học bổng, xét tốt nghiệp, lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.

1. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

2. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Khoa Điện - Điện tử học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

3. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Hóa và Môi trường học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

4. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trung tâm Đào tạo quốc tế học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

5. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Công nghệ thông tin học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

6. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế và Quản lý học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

7. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại Cơ sở 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

8. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Cơ khí học kỳ 1 năm học 2019-2020: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY