Kế hoạch Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về Kế hoạch Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội.

Đối tượng: Mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thơi gian: Từ tháng 1/2018 đếm tháng 7/2018

Chi tiết: tại đây