Kế hoạch Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy; đại học hệ VLVH học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2017 – 2018: tại đây