Kế hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên tuần đầu khóa K61 - Hệ Đại học chính quy

Kế hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên tuần đầu khóa K61 - Hệ Đại học chính quy: xem tại đây