Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K60 (Khóa II đợt 5) năm học 2018– 2019.

A.Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

- Thời gian: Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 19/05/2019.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN (Trường Đại học Thủy lợi-Cơ sở Phố Hiến), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên.  Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

B. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Sinh viên K60 hệ đại học chính: Khoa Cơ khí; Môi trường.

- Sinh viên K59, trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP&AN (nếu có nguyện vọng học).

Chi tiết kế hoạch: tại đây

Khuyến cáo sinh viên: tại đây

Kế hoạch phân xe: tại đây

Kế hoạch xếp phòng: tại đây