Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K60 (Khóa II đợt 4) năm học 2018– 2019

Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K60 (Khóa II đợt 4) năm học 2018– 2019: tại đây

Khuyến cáo sinh viên: tại đây

Kế hoạch phân xe: tại đây

Kế hoạch xếp phòng: tại đây