Kế hoạch đánh giá Kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 và toàn khóa học của sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và toàn khóa học  đối với sinh viên K55 & sinh viên các khoá trước  hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 1 (2017 – 2018): tại đây

Các biểu mẫu:

Mẫu 1: tại đây

Mẫu 2: tại đây

Mẫu 3: tại đây