Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Saga, Nhật Bản

Nhà trường thông báo về chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Saga, Nhật Bản (tại đây).

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký đi trao đổi làm đơn và ghi rõ điểm GPA từ đầu khóa học, trình độ tiếng Anh.

Đăng ký tại P109-B1.

Hạn đăng ký: trước ngày 30/3/2018.