Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hương

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thị Hương 

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế xói mặt của đập đất khi nước tràn đinh

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái 

                                                   GS.TS. Nguyễn Chiến

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mơi (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSPhamThiHuong%282018%29.rar