Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Lan Hương

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Lan Hương

Tên đề tài: Phân tích và đánh giá an toàn công trình đầu mối hồ chứa thủy lợi Việt Nam theo lý thuyết độ tin cậy

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng

                                  PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảo

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây