Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Trường

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Trường như sau: 

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc tính cơ học của đất yếu được xử lý bằng gia tải trước kết hợp thoát nước thẳng đứng.

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng

Mã số: 62 58 60 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thái

                                        TS. Nguyễn Tiếp Tân

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án 

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết link kèm theo: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/NCS/LATSNguyenHongTruong(2017).rar