Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Trường

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Trường

Tên đê tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tiêu nước và quy mô công trình tiêu trên địa bàn Hà Nội.

Chuyên ngành: Quy hoạch và  Quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn: GS.TS. Dương Thanh Lượng

                                 GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây