Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Mai Thị Hồng

Thông tin luận án tiến cấp Trường của NCS Mai Thị Hồng với 

Đề tài: Nghiên cứu xử lý vật liệu bồi tích trẻ để nâng cấp, xây dựng đập đất vùng Tây Nguyên

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mã số: 9580202

 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSMaiThiHong%282019%29.rar