Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lương Ngọc Chung

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lương Ngọc Chung 

Đề tài: Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông Mã.
Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước
Mã số: 9580212
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Viết Ổn

                                                       TS. Lê Viết Sơn
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây /Portals/0/LATSLuongNgocChung%282019%29.rar