Thông báo về kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 4 năm 2017

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 4 năm 2017

Thời gian thi: ngày 23 và 24/12/2017

Kế hoạch đăng ký thi:

 - Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

 - Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 04/12/2017 - 08/12/2017.

Xem chi tiết thông báo.