Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 1 năm 2018 tại Hà Nội

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 1 năm 2018

Thời gian thi: ngày 10 và 11/03/2018

Kế hoạch đăng ký thi:

 - Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

 - Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 29/01/2018 - 01/02/2018.

Xem chi tiết thông báo.