Xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2018

Thực hiện công văn số 892/BNN-KHCN ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2018, Phòng KHCN đề nghị Quý thầy cô và các đơn vị gửi đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ và tiêu chuẩn quy chuẩn; các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, các nhiệm vụ khuyến nông năm 2018. Cụ thể văn bản 892/BNN-KHCN ở file đính kèm

Hạn cuối cùng gửi đề xuất về phòng KHCN 16h30 ngày 14/03/2017