Xây dựng Kế hoạch KH&CN Thành phố Hà Nội năm 2019

Thực hiện công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2018  của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch KH&CN Thành phố Hà Nội năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Phiếu đề xuất; bảng tổng hợp gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 15/4/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết và phụ lục: