Xây dựng Kế hoạch KH&CN, Môi trường năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện công văn số 1158  /BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2019  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh giá kết quả KHCN-MT và Xây dựng kế hoạch 2020, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Phiếu đề xuất; bảng tổng hợp gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 13/3/2019 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung chi tiết và phụ lục: