Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN chương trình Tây Nguyên

Thực hiện công văn số 3691/BNN-KHCN ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 thuộc chương trình Tây nguyên 2016-2020, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 thuộc chương trình Tây nguyên 2016-2020 theo công văn nói trên (biểu mẫu xem tại các phụ lục).

Phiếu đề xuất về phòng KHCN (bản cứng và file) trước 16h30 ngày 14 tháng 5 năm 2017 để tập hợp.