Thông báo: Số: 1014/TB-ĐHTL ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 1014/TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hà Nội, ngày 28 tháng 9  năm 2017

 

                           

THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 31

Năm học 2017 - 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Hội nghị Khoa học sinh viên là sự kiện thường niên tổ chức tại Đại học Thủy lợi. Hội nghị là sân chơi kích thích niềm sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới.  

Năm học 2017 - 2018, Nhà trường dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

 1. Kế hoạch thời gian:
 • 1/2018 - 31/3/2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hội nghị cấp Khoa

Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9

Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9

Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa

Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường

Hội nghị cấp Trường

2. Hội nghị cấp Khoa:

 • Các Khoa chủ động tổ chức Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ- ĐHTL ngày 08/12/2016.
 • Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:
 • Hỗ trợ sinh viên NCKH

400.000đ/ báo cáo

 • Chi phản biện

100.000đ/ báo cáo

 • Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa

200.000đ/ hội đồng

 • Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa

100.000đ/ người

 • Các đề tài có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Phòng CTCT và QLSV, ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thày cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV lần thứ 31 thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG KHCN

(đã ký)

PGS.TS Ngô Lê Long