Quy định hoạt động khoa học công nghệ phục vụ sản xuất

Ngày 04/04/2013, Trường Đại học Thủy lợi đã ban hành Quy định 640/QĐ-ĐHTL về  Quy định hoạt động khoa học công nghệ phục vụ sản xuất

Quy định chung

Các hoạt động KHCN và PVSX được quản lý thống nhất, đúng quy định về thủ tục, kế hoạch, biện pháp tổ chức, chất lượng các đề tài dự án, giải quyết khiếu nại, chế độ tài chính, báo cáo thông qua các đơn vị chức năng hoặc các đơn vị có tư cách pháp nhân về hoạt động KHCN.

Đơn vị chức năng là các Phòng, Ban có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KHCN và PVSX như các phòng KHCN, Tài vụ, Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, ...

Đơn vị có tư cách pháp nhân là các đơn vị chuyên trách KHCN có con dấu riêng; các đơn vị kết hợp hoạt động KHCN; Phòng thí nghiệm của trường LAS XD 381, …

Tất cả các đề tài NCKH, dự án CGCN và các công trình PVSX được gọi chung là Công trình trước khi triển khai thực hiện đều phải có Chủ nhiệm và các chức danh trách nhiệm khác được cấp có thẩm quyền ra quyết định. Chức danh Chủ nhiệm đề tài NCKH, dự án, công trình PVSX được gọi chung là Chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp, dự án ĐTCB và các nhiệm vụ khác... được Bộ giao cho nhà trường do Hiệu trưởng ra quyết định.

 Chủ nhiệm các đề tài, dự án, công trình PVSX và các dự án khác do Trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân ra quyết định

(nội dung chi tiết xem dưới đây)