Kế hoạch KHCN cấp Trường năm 2019

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ cấp Trường hàng năm, Phòng KHCN (P9) đề nghị các cán bộ, giảng viên trong toàn Trường đề xuất, đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2019 (theo mẫu 1 gửi kèm).

Các khoa và đơn vị thông báo, rà soát, tập hợp các đề xuất của đơn vị mình, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí xét chọn, sau đó gửi về phòng KHCN (gửi bản cứng và file theo mẫu 1, 2 trong phụ lục đính kèm). Hạn cuối cùng gửi đề xuất ngày 26/11/2018.

Kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

1.

Các khoa và đơn vị gửi danh sách và các đề xuất KHCN cấp Trường 2019 của đơn vị về P9

26/11/2018

2.

Họp hội đồng xét chọn đề xuất

03-05/12/2018

3.

4.

Thông báo kết quả xét chọn

Phòng KHCN và phòng Tài vụ hướng dẫn lập đề cương dự toán

06/12/2018

07/12/2018

5.

Nộp đề cương và dự toán chi tiết về P9

14/12/2018

6.

Các khoa tổ chức họp hội đồng thẩm định đề cương chi tiết cho các đề tài

19-30/12/2018

7.

Các khoa gửi kết quả thẩm định đề cương đề tài về P9

07/01/2019

8.

Các chủ nhiệm đề tài nộp đề cương dự toán hoàn thiện về P9

14/01/2019

9.

Phê duyệt đề cương dự toán và ra quyết định giao chủ nhiệm đề tài

24/01/2019

10.

Ký hợp đồng trách nhiệm với các chủ nhiệm đề tài

25/01/2019