Kế hoạch KHCN cấp Trường năm 2018

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ cấp Trường hàng năm, Phòng KHCN (P9) đề nghị các cán bộ, giảng viên trong toàn Trường đề xuất, đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2018 (theo mẫu 1 gửi kèm).

Các khoa và đơn vị thông báo, rà soát, tập hợp các đề xuất của đơn vị mình, sắp xếp các đề xuất theo thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí xét chọn, sau đó gửi về phòng KHCN (gửi bản hardcopy và file mẫu 1, 2 qua email khcn@tlu.edu.vn) trước ngày 25/09/2017 để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

1.

Các khoa và đơn vị gửi danh sách và các đề xuất KHCN cấp Trường 2018 của đơn vị về P9

25/9/2017

2.

Họp hội đồng xét chọn đề xuất

2-8/10/2017

3.

4.

Thông báo kết quả xét chọn

Phòng KHCN và phòng Tài vụ hướng dẫn lập đề cương dự toán

11-13/10/2017

14-15/10/2017

5.

Nộp đề cương và dự toán chi tiết về P9

25/10/2017

6.

Các khoa tổ chức họp hội đồng thẩm định đề cương chi tiết cho các đề tài

2-13/11/2017

7.

Các khoa gửi kết quả thẩm định đề cương đề tài về P9

17/11/2017

8.

Các chủ nhiệm đề tài nộp đề cương dự toán hoàn thiện về P9

24/11/2017

9.

Phê duyệt đề cương dự toán và ra quyết định giao chủ nhiệm đề tài

20/12/2017

10.

Ký hợp đồng trách nhiệm với các chủ nhiệm đề tài

30/12/2017