Kế hoạch KH&CN, Môi trường năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23 tháng 01 năm 2018  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch KH&CN, Môi trường năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Phiếu đề xuất; bảng tổng hợp gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 11/3/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung chi tiết và phụ lục: