Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN Hà Nội

Thực hiện công văn số 142/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất trong khuôn khổ hướng dẫn Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục 2).

Phiếu đề xuất; bảng tổng hợp gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 20/4/2017 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Nội dung chi tiết và phụ lục: Công văn 142 Sở KHCN