Đề xuất nhiệm vụ thích ứng với BĐKH

Thực hiện công văn số 4768/BNN-KHCN ngày 08 tháng 7 năm 2019  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất đặt nhiệm vụ thích ứng với BĐKH theo các giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các hồ sơ đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước 11h30 ngày 22/7/2019 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ.

Nội dung chi tiết và phụ lục: