Đề xuất nhiệm vụ KHCN, nhiệm vụ Môi trường năm 2019 của Tổng cục Phòng chống thiên tai

Thực hiện công văn số 163/PCTT-KHCN ngày 26 tháng 02 năm 2018  của Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ Bảo vệ Môi trường năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Phiếu đề xuất; bảng tổng hợp gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 2/3/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ.

Nội dung chi tiết và phụ lục