Đề xuất dự án hợp tác KHCN với CHLB Đức

Thực hiện công văn số 6083/BNN-KHCN ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất dự án hợp tác chung về KHCN với Cộng hòa liên bang Đức, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các đề xuất dự án hợp tác theo công văn nói trên (biểu mẫu xem tại các phụ lục).

Phiếu đề xuất gửi về phòng KHCN (bản cứng và file) trước 16h30 ngày 28 tháng 8 năm 2017 để tập hợp.