Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN

Thực hiện công văn số 4293/BNN-KHCN ngày 05 tháng 6 năm 2018  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các hồ sơ đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước 16h30 ngày 18/6/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ.

Nội dung chi tiết và phụ lục: