Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Thực hiện công văn số 2488/BNN-KHCN ngày 08 tháng 8 năm 2018  của Bộ Khoa học và Công nghệ về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các hồ sơ đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước 16h30 ngày 27/8/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ.

Nội dung chi tiết và phụ lục: