Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19, Trường Đại học Thủy lợi thông báo tiếp tục được nghỉ học từ ngày 09/3/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại của Trường.