Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 và toàn khóa học hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 2 (2018 – 2019): tại đây

Đề nghị:

1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các khoa, Trung tâm Địa tin học, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Cơ sở 2 và các lớp trong toàn trường lấy trên trang Web của trường.

2. Đề nghị các khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế , Trung tâm Địa Tin học, Cơ sở 2:

- Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

- Gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về phòng Công tác chính trị & QLSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

Tải các biểu mẫu: Mẫu 1, Mẫu 2, Biên bản họp khoa