Thông báo điều chỉnh phòng họp và thời gian họp lớp tháng 4 năm 2017

Để phục vụ cho công tác chuyên môn, nhà trường điều chỉnh lịch họp và phòng họp của một số lớp trong tháng 4, các tháng tiếp theo các lớp vẫn họp theo lịch và phòng họp như kế hoạch đầu năm học. Danh sách cụ thể xem tại bảng đính kèm tại đây             

Đề nghị các đơn vị liên quan, CVHT và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.