Thông báo: Điều chỉnh kế hoạch họp lớp sinh viên hệ chính quy kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ vào tình hình thực tế đào tạo tại kỳ II năm học 2017 – 2018, Nhà trường điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy trong kỳ II.

Chi tiết: tại đây