Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2018: xem tại đây

Mẫu đơn xin xét cấp học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” và bản khai hoàn cảnh gia đình (dành cho sinh viên): tải về