Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy toàn trường học kỳ 1 (2017 - 2018)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy toàn trường học kỳ 1 (2017 - 2018): tại đây

Các biểu mẫu kèm theo:

Mẫu 1: tại đây

Mẫu 2: tại đây

Mẫu 3: tại đây