Danh sách sinh viên thưc hiện học phần tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017 - 2018

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên thưc hiện học phần tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017 - 2018

1/ Danh sách sinh viên thưc hiện học phần tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017 - 2018 phân theo Bộ môn và GVHD: tại đây

2/ Danh sách sinh viên thưc hiện học phần tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017 - 2018 phân theo lớp quản lý sinh viên: tại đây