Thủ tục hành chính dành cho sinh viên hệ chính quy

 

TT Nội dung Chi tiết

1.

Thủ tục sinh viên xin nghỉ học tạm thời

Mẫu đơn

2.

Thủ tục sinh viên dừng học xin trở lại trường

Mẫu đơn

3.

Thủ tục sinh viên xin thôi học tại trường

Mẫu đơn

4.

Thủ tục nhận lại hồ sơ gốc

Mẫu đơn

5.

Thủ tục sinh viên học cùng lúc 2 chương trình

Mẫu đơn

6.

Thủ tục thôi học chương trình thứ 2

Mẫu đơn

7

Thủ tục sinh viên xin chuyển xuống học Cao đẳng

Mẫu đơn

8.

Thủ tục công nhận điểm tương đương các môn học

Mẫu đơn

9.

Thủ tục xin hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn

10.

Thủ tục thực hiện miễn giảm học phí

 

11.

Thủ tục cấp giấy vay vốn cho sinh viên

Mẫu đơn

12.

Thủ tục xác nhận sổ ưu đãi

 

13.

Thủ tục xin cấp thẻ cho Sinh viên

Mẫu đơn

14.

Thủ tục cấp giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập và đăng ký xe máy

Mẫu đơn

15.

Thủ tục xin sao bảng điểm học tập

Mẫu đơn

16.

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp - bản sao bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn

17.

Đánh giá điểm rèn luyện dành cho sinh viên

 

18.

Xác nhận sinh viên online

 

19.

Sinh viên xin chuyển trường

Mẫu đơn

20.

Thủ tục hoãn thi  
21.

Thủ tục phúc tra bài thi

 
22 Mẫu đơn đăng ký học phần  
23 Mẫu đơn hủy học phần  
24 Mẫu đơn mở lớp riêng rành cho học kỳ song song, học kỳ hè  
25 Mẫu đơn đề nghị