Thông báo về việc xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên K59 trở về trước hệ chính quy học theo tín chỉ

Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 2 (2017 – 2018) đối với sinh viên K59 trở về trước học theo tín chỉ. Nội dung thông báo: tại đây

Lưu ý:

Những sinh viên có tổng số tín chỉ của các học phần môn học (trừ môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ 2 (2017-2018) vượt quá 24 tín chỉ (nhưng không thuộc diện buộc thôi học), sẽ thực hiện như sau:

- Các môn học đăng ký học lần đầu ở giai đoạn 2 của kỳ 1 (2018-2019): Sinh viên tự hủy và được đăng ký bổ sung các môn học chưa đạt;

- Các môn học chưa đạt: phải đăng ký học lại trong học kỳ 1 (2018 – 2019) để đảm bảo tiến độ học tập theo quy định.

Mẫu đơn: tải về