Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K61 (Khóa III đợt 3) năm học 2019– 2020

A.Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

- Thời gian: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

- Địa điểm:Trung tâm GDQP&AN (Trường Đại học Thủy Lợi-Cơ sở Phố Hiến), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

B. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Sinh viên K61 hệ đại học chính quy: Khoa Điện – Điện tử, ngành Kinh tế khoa Kinh tế và Quản lý.

- Sinh viên K60 trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP&AN (nếu có nguyện vọng học).

Xem chi tiết kế hoạch: tại đây

Khuyến cáo sinh viên: tại đây

Kế hoạch phân phòng: tại đây

Kế hoạch phân xe: tại đây