Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K60 (Khóa II đợt 3) năm học 2018– 2019.

A.Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

- Thời gian: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 27/01/2018.

- Địa điểm:Trung tâm GDQP&AN (Trường Đại học Thủy Lợi-Cơ sở Phố Hiến), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

B. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Sinh viên K60 hệ đại học chính: Khoa Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo quốc tế.

- Sinh viên K59, trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP&AN (nếu có nguyện vọng học).

Chi tiết kế hoạch: tại đây

Khuyến cáo sinh viên: tại đây

Danh sách phân phòng: tại đây

Danh sách phân xe: tại đây