Quy định của Nhà trường

TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Nội dung

1 Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy 1600/QĐ-ĐHTL Ngày 02/08/2017 Tại đây
2 Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học 1065/QĐ-ĐHTL Ngày 15/06/2017 Tại đây
3 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện  1687/QĐ-ĐHTL Ngày 18/08/2016 Tại đây
4 Quy định về xét khen thưởng & kỷ luật  1656/QĐ-ĐHTL Ngày 10/08/2016 Tại đây
5 Quy chế sinh viên ngoại trú 788 TB/ĐHTL Ngày 05/08/2010 Tại đây
6 Quy định về học phí và miễn, giảm học phí 1475 /QĐ-ĐHT Ngày 20/07/2016 Tại đây
7 Quy định về đào tạo môn học GDTC 1535/ĐHTL-QĐ Ngày 01/8/2019 Tại đây
8 Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau 785 /QĐ-ĐHTL Ngày 01/03/2016 Tại đây
9 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 1369/QĐ-ĐHTL Ngày 18/08/2015 Tại đây

10

Quy định về học bổng và trợ cấp xã hội 

1055 /QĐ-ĐHTL

Ngày 30/07/2014

Tại đây

11 Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy thuộc Chương trình tiên tiến 681/QĐ-ĐHTL Ngày 30/05/2014 Tại đây

12

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần môn học

617/QĐ-ĐHTL

Ngày 23/05/2014

Tại đây

13

Nội quy học tập trên giảng đường

599 /QĐ-ĐHTL

Ngày 20/05/2014

Tại đây

14

Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

1305/QĐ-ĐHTL

Ngày 01/08/2013

Tại đây

15 Quy định về thi Olympic môn học, miễn thi, công nhận điểm và sửa điểm thi cho những sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Quốc gia 850 /QĐ-ĐHTL Ngày  02/05/2013 Tại đây

16

Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường

1496 /QĐ-ĐHTL

Ngày 21/12/2009

Tại đây