Quy chế - quy định của Nhà nước

TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng TN cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Bộ GD&ĐT Tại đây

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

34/2018/QH14

19/11/2018

Quốc hội

Tại đây

3

Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

1656QĐ/TTg

Ngày 19/11/2019

Thủ tướng CP

Tại đây

4

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ Đại học

06/2017/TT-BGDĐT

Ngày 15/03/2017

Bộ GD&ĐT

Tại đây

5

Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN

03/2017/TT-BGDĐT

Ngày 13/01/2017

Bộ GD&ĐT

Tại đây

6

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Ngày 30/03/2016

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Bộ LĐTB&XH

Tại đây

7

Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất

25/2015/TT-BGDĐT

Ngày 14/10/2015

Bộ GD&ĐT

Tại đây

8

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

86/2015/NĐ-CP

Ngày 02/10/2015

Chính phủ

Tại đây

9

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp

19/2015/TT-BGDĐT

Ngày 08/09/2015

Bộ GD&ĐT

Tại đây

10

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN

18/2015/TTLT - BGDĐT-BLĐTBXH

Ngày 08/09/2015

Bộ GD&ĐT

Bộ LĐTB&XH

Tại đây

11

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

16/2015/TT-BGDĐT

Ngày 12/08/2015

Bộ GD&ĐT

Tại đây

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

08/2015/TT-BGDĐT

Ngày 21/04/2015

Bộ GD&ĐT

Tại đây

13

Thông tư hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) tại Việt Nam

48/VBHN-BTC

Ngày 23/10/2014

Bộ Tài chính

Tại đây

14

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Ngày 15/10/2014

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Tại đây

15

Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

17/VBHN-BGDĐT

Ngày 15/05/2014

Bộ GD&ĐT

Tại đây

16

Thông tư quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

30/2018/TT-BGDĐT

Ngày 24/12/2018

Bộ GD&ĐT

Tại đây

17

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học

66/2013/QĐ-TTg

Ngày 11/11/2013

Thủ tướng CP

Tại đây

18

Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

55/2012/TT-BGDĐT

Ngày 25/12/2012

Bộ GD&ĐT

Tại đây

19

Quy chế dành cho sinh viên ngoại trú

27/2009/TT-BGDĐT

Ngày 19/10/2009

Bộ GD&ĐT

Tại đây