Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kì 2 năm học 2016-2017

Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kì 2 năm học 2016-2017. Thông báo số 132/TB-ĐHTL ngày 16/02/2017 hướng dẫn sinh viên thuộc các đội tượng Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kì 2 năm học 2016-2017

.Theo đó, Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 16/03/2017: Sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng trực tiếp sinh viên – Phòng CTCT & Quản lý sinh viên (P.112 / Nhà A1, sinh viên K58 nộp hồ sơ tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên (TA.114)

- Từ ngày 17/03/2017 đến ngày 05/04/2017: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập.

- Ngày 06/4/2017 ÷ 20/4/2017: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.

 *   Đề nghị

- Các khoa, trung tâm , các lớp triển khai thông báo này tới sinh viên và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng các thủ tục liên  quan đến chế độ.                                                                                                                                      

- Cơ sở 2 triển khai cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tới sinh viên học tại Cơ sở 2 theo đúng quy định.

 Chi tiết xem tại đường link sau:

/Portals/8/Thong bao/2016-2017/Thong bao MGHP.doc

Biên tập: Bình Dương