Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Căn cứ công văn số 2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát, công khai và báo cáo việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Trường Đại học Thủy Lợi báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 như sau:

 

  1. Tình hình chung :

Tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2018: 1839 sinh viên - Sinh viên nữ: 884

Số sinh viên được khảo sát: 1839 sinh viên - Đạt tỷ lệ 100%

Số sinh viên có phản hồi: 1761 - Đạt tỷ lệ 97.61% - Sinh viên nữ: 848 - Tỷ lệ: 95.92%

  1. Thống kê việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

- Tỷ lệ có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi (%): 97.49%

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp (%): 95.21%

(Chi tiết theo mẫu 01)