Báo cáo khảo sát việc làm sau 1 năm tốt nghiệp (năm 2018)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm tốt nghiệp sau (sinh viên tốt nghiệp năm 2017)

Theo kết quả khảo sát tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi là 95.15%

Kết quả cụ thể xem tại đây