Thông báo một số thông tin về chuẩn đầu ra tiếng Anh (A2) cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thủy lợi

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 889 /TB - ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng  9 năm 2014


                 

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ K54 trở về sau, đợt 1 năm học 2014 - 2015 

 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 849/TB-ĐHTL ngày 26/08/2013 về ban hành chuẩn chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1499 /QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi ban hành ngày 29/9/2014 công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015;

Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ K54 trở về sau, đợt 1 năm học 2014 - 2015 như sau:

 Công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn A2 và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế:

Đối với sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: Sinh viên có 1 trong các chứng chỉ và đạt điểm tối thiểu tại bảng 1 do các Trung tâm tại bảng 2 cấp thì công nhận đạt chuẩn Tiếng Anh và miễn học học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và cho điểm tổng kết học phần là A (10 điểm tương ứng với thang điểm 10);

Bảng 1

Khung

Châu Âu

TOEFT PBT

(310-667)

TOEFT iBT

(0-120)

TOEIC

(0-990)

IELTS

(0-9.0)

Cambridge Tests

(0-100)

A2

≥ 400

≥ 35

≥ 350

≥ 3.5

≥ 70 KET

≥ 45 PET

Bảng 2

TT

Cơ sở/Tổ chức cấp chứng chỉ TA quốc tế

Bài thi

1

IIG Việt Nam

TOEFT PBT, TOEFT iBT, TOEIC

2

British Council

IELTS, KET, PET

3

IDP Việt Nam

IELTS

4

Cambridge ESOL Việt Nam

KET, PET

- Sinh viên tham dự kỳ thi chuẩn Tiếng Anh do trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức: Sinh viên được miễn học và thi các học phần Tiếng Anh đối với các học phần chưa học và cho điểm ứng với mỗi thang điểm như sau:

TT

 

Kết quả thi chuẩn

Tiếng Anh

(thang điểm 100)

Điểm công nhận

tương đương

(thang điểm chữ)

 

Điểm công nhận

tương đương

(thang điểm 10)

1

85 - 100

A

10

2

70 - 84

B

8,4

3

50 - 69

C

6,9

 

2. Kế hoạch tổ chức thi:

-         Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí đến hết ngày 07/12/2014;

-         Ngày thi: từ 7h00 đến 17h00 ngày 14/12/2014.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-         Bản khai (theo mẫu của Trường);

-         Bản sao phô tô Chứng minh nhân dân;

-         Bản Photo thẻ sinh viên;

-         03 ảnh (4x6).

-         Lệ phí thi: 200.000 đồng

3. Kế hoạch tổ chức ôn thi:

-         Thời gian  đăng ký học và nộp lệ phí đến hết ngày 12/10/2014;

-         Ngày khai giảng: 15/10/2014;

-         Học phí: Theo quy định học phí tín chỉ đối với hệ Đại học chính quy;

-         Thời gian học: 15/10/2014 – 30/11/2014.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng 134 – A4 Trường Đại học Thủy Lợi -175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- TT Đào tạo QT;

- Các lớp;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.         

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ